Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN, ALSMEDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET ACCEPTEREN VAN PROJECTOPDRACHTEN DOOR JOBA KITTECHNIEKEN V.O.F.
gevestigd te Barendrecht, Zeemanstraat 53, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder dossiernummer 54555302.

ALGEMEEN: DEFINITIES
In deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden:

de hiernavolgende algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, alsmede de algemene voorwaarden voor het accepteren van projectopdrachten;

Afnemer:

Iedere natuurlijke persoon, contractuele vennootschap of rechtspersoon die producten van ons afneemt, dan wel met wie wij een overeenkomst terzake van de verkoop en levering van producten, diensten en/of aanneming van werk aangaan of met wie wij in onderhandeling zijn over het sluiten van een overeenkomst;

Wederpartij:

Iedere natuurlijke persoon, contractuele vennootschap of rechtspersoon door wie wij, hoofdaannemer, worden opgedragen projecten aan te nemen, of met wie wij in onderhandeling zijn over het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

Producten:
alle door ons krachtens de overeenkomst te leveren en/of geleverde goederen, te verlenen en/of verleende diensten of op te leveren en/of opgeleverd werk, waaronder mede begrepen uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 1 - Toepasselijkheid/werkingssfeer
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes/opdrachten,
en/of overeenkomsten van ons en/of één of meer van onze werkmaatschappijen/
dochterondernemingen met onze afnemers (hierna: "afnemer"), behoudens voor zover schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.

Artikel 2 - Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders is vermeld. Wij hebben het recht het aanbod binnen 2 werkdagen
na ontvangst te herroepen.
2.2 Afbeeldingen, catalogi, prospectussen, maten, gewichtsopgaven en
verdere door ons verstrekte gegevens zijn niet bindend, behoudens het
geval zulks uitdrukkelijk door ons bevestigd is.
2.3 Alle gegevens betreffende onze goederen/producten en/of diensten, hun
samenstelling en/of toepassing en gebruik, door ons verstrekt, blijven
onze eigendom, ook indien door ons aan afnemer daarvoor kosten in
rekening zijn gebracht.
2.4 Afnemer staat ervoor in dat geen van deze door ons verstrekte gegevens
zal worden gekopieerd, dan wel zal worden aangewend ter verbetering
van eigen producten, aan derden getoond of door deze gebruikt dan wel
te hunner beschikking gesteld worden zonder onze uitdrukkelijke vooraf
verkregen schriftelijke toestemming.
2.5 Wij zijn gerechtigd van afnemer te allen tijde te vorderen, dat deze
de gegevens, sub 2.2 en 2.3 aan ons retourneert. Afnemer dient aan dat
verzoek terstond te voldoen.

Artikel 3 - Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten binden ons slechts indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering daarvan is begonnen.

3.2 Mondelinge toezeggingen of afspraken, eventueel na totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, door ons personeel, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 De opdrachtbevestiging onzerzijds wordt geacht de overeenkomst juist
en volledig weer te geven. Bij schriftelijke bevestiging van een order
door ons geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de
overeenkomst.

Artikel 4 - Vergunningen
4.1 Afnemer is aansprakelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen en/of toestemming voor de invoer en het gebruik van de benodigde goederen/producten alsmede voor de daarmee verband houdende betalingen, door afnemer verschuldigd.

4.2 Afnemer wordt niet geacht te zijn ontslagen uit zijn verplichtingen uit deze overeenkomst door enige gehele of gedeeltelijke verhindering van toelevering van de benodigde goederen/producten dan wel ten gevolge van het opleggen van enige voorwaarden of beperkingen tot het verkrijgen van zo'n vergunning.

Artikel 5 - Prijzen
5.1 De prijs, c.q. prijzen vermeld in onze aanbiedingen/offertes en/of bevestigingen is/zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren die gelden op de datum van aanbieding.
5.2 Indien de prijzen van grondstoffen/materialen, lonen, sociale verzekeringspremies, belastingen, rente en/of andere kostprijsfactoren, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de door onze leveranciers aan ons berekende prijzen, vrachtkosten en/of assurantiepremies, een verhoging ondergaan gedurende de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, c.q. oplevering, zijn wij gerechtigd hetzij de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, hetzij de overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd te annuleren, ook indien de kostprijsverhoging voorzienbaar was op moment van aanbieding, c.q. bevestiging, één en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften.

5.3 Prijsverhogingen ten gevolge van koersfluctuaties en veranderingen in de wisselkoers tussen Nederlandse guldens en andere valuta, waarin enige betaling in verband met de levering dient te worden uitgevoerd, zijn voor rekening van afnemer, alsmede de kosten van aanvulling en/of wijziging van de opdracht of overeenkomst.

5.4 De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen/producten en diensten . Alle in aanvulling daarop door ons geleverde goederen/producten en/of diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

5.5 De door ons gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 6 - Levering
6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door ons opgegeven levertijden steeds vrijblijvend, aldus dat de opgegeven levertijden nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn; overschrijding van de levertermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.

6.2 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
I. Indien de goederen door of namens de afnemer worden afgehaald: door de in ontvangst name van de goederen;
II. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder;
III. Bij verzending door een vervoermiddel van ons: door aflevering ten huize of aan het magazijn van de afnemer.

6.3 Vanaf het moment van levering, zijn de goederen voor rekening en risico van afnemer.

6.4 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk
kunnen factureren; de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in
artikel 16 van deze voorwaarden zijn ook op deze facturen van toepassing.

6.5 De bij aflevering van goederen/producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij afnemer zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen/producten aan ons meldt door aantekening daarvan op genoemd document.

6.6 Indien afnemer tijdig aan ons meldt dat er minder is geleverd dan op een bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document is weergegeven, dan geeft zulks hem niet het recht tot opschorting van betaling voor hetgeen hem wel geleverd is.

6.7 Wij zijn niet gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren indien marktverstoringen of andere omstandigheden buiten onze controle tot een vermindering van de hoeveelheid noodzaken. Wij zijn dan gehouden afnemer hiervan onmiddellijk mededeling te doen en zijn in dat geval gerechtigd een geringere hoeveelheid te leveren.

Artikel 7 - Transport
7.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door afnemer aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

7.2 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders overeen is gekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de afnemer.

7.3 De inlading en het transport/de verzending van de producten/goederen geschiedt voor rekening en risico van afnemer. Indien is overeengekomen dat wij het transport verzorgen of laten verzorgen dragen wij uitsluitend het risico van beschadiging tijdens het transport. Voor wat betreft de eventueel hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid, is van toepassing hetgeen onder artikel 13 van deze voorwaarden is bepaald.

7.4 Tenzij anders is overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de afnemer in rekening gebracht.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
8.1 De eigendom van de door ons aan afnemer geleverde goederen, waaronder mede te verstaan aangevoerde materialen, al dan niet voorbewerkt, en onderdelen, blijft aan ons zolang de afnemer nog niet geheel heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen met inbegrip van rente en kosten, voortvloeiende uit de overeenkomst met ons en eventuele nadere overeenkomst, die daarmee samenhangen of daaruit zijn voortgevloeid.

8.2 De afnemer is gerechtigd, zolang zij haar verplichtingen jegens ons nakomt, in het kader van de normale bedrijfsuitoefening over de goederen te beschikken: de afnemer is niet gerechtigd de goederen zonder ons medeweten en instemming te bezwaren. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.

8.3 Afnemer is verplicht de inhoud van artikel 8.2 ter kennis te brengen aan derden aan wie door hem door ons geleverde goederen/producten in eigendom, al dan niet tot zekerheid, worden overgedragen/in stil pand worden gegeven.

8.4 Ingeval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de afnemer verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht van het (de) nieuwe ontstane goed(eren), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons geleverde oorspronkelijke goederen.

8.5 Indien de afnemer de door ons geleverde goederen vervreemdt, draagt zij ons reeds nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden. Wij kunnen verlangen dat de afnemer de overdracht aan haar afnemers mededeelt en ons alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor de effectuering van onze rechten.

8.6 Tot aan het tijdstip van volledige betaling is de afnemer gehouden de goederen op te slaan op een wijze die de goederen als ons eigendom kenbaar doet zijn, indien wij zulks verlangen.

8.7 Ingeval van niet betaling, schorsing van betaling, surseance, aanvraag surseance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van afnemer, hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog geleverd, c.q. uitgevoerd moet worden te annuleren c.q. (buiten-)gerechtelijk te ontbinden en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij op de afnemer hebben onmiddellijk opeisbaar.

8.8 De afnemer is verplicht de nog voorradige goederen op eerste aanmaning voor zijn kosten aan ons retour te zenden.

Artikel 9 - Verrekening
9.1 Wij zijn gerechtigd tot verrekening van de in verband met de overeenkomst
verschuldigde of te vorderen bedragen met die welke wij van afnemer, uit welke hoofde dan ook, te vorderen hebben of aan hem verschuldigd zijn.

Artikel 10 - Reclames
10.1 Door ons geleverde goederen dienen door de afnemer direct na ontvangst te worden onderzocht. Zichtbare gebreken dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij ons te worden gereclameerd. Kleine, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, kleur, het gewicht en dergelijke komen niet voor reclame in aanmerking.

10.2 Indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd of oververpakt, kunnen reclames niet in behandeling worden genomen.

10.3 Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaand overleg mits zij zijn vergezeld van een retouradvies, vermeldende de reden van retour en de datum en het nummer van de factuur, waarmee de goederen zijn gefactureerd.

10.4 Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de goederen waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de afnemer vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de afnemer op schadevergoeding.

10.5 Het indienen van een reclame ontslaat de afnemer nimmer van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 11 - Overmacht
11.1 Omstandigheden buiten onze wil of toedoen, ook indien voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden dan als overmacht.

11.2 In het geval van overmacht zijn wij gerechtigd nakoming geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden en betaling te vorderen terzake van het wel geleverde, c.q. uitgevoerde gedeelte, zonder gehoudenheid onzerzijds enige schadevergoedingen aan afnemer te betalen, tenzij in een dergelijk geval het reeds geleverde, c.q. uitgevoerde als redelijkerwijs onbruikbaar is te beschouwen.

Artikel 12 - Garantie
12.1 Op de door ons geleverde goederen, wordt, voorzover ze betrokken zijn van derden, door ons niet meer garantie gegeven dan aan ons door deze derde is gegeven.

12.2 Wij zijn niet tot enige garantie gehouden:

a. indien afnemer niet volledig dan wel niet tijdig voldoet aan enige
van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of uit enige hieruit
voortvloeiende overeenkomst;
b. indien afnemer de door ons geleverde goederen/producten onvakkundig
of onjuist of voor een ander dan voor het doel waarvoor de
goederen/producten zijn bestemd, verwerkt of gebruikt;
c. indien in het geval waarin de door ons geleverde goederen/producten
niet door ons zelf zijn vervaardigd, afnemer garantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzij rechtstreeks, hetzij via ons en indien hij door de fabrikant onder die garantie schadeloos is gesteld.

12.3 Indien wij, uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins, aan afnemer technische adviezen verstrekken met betrekking tot de toepassing of het gebruik van het goed/product, dan wel materiaal of outillage, daartoe of anderszins gebruikt, alsook indien wij personeel ter beschikking stellen om op de toepassing of het gebruik daarvan toezicht te houden, verlenen wij -alhoewel wij al het redelijke in het werk stellen om te bereiken dat ieder verstrekt technisch advies adequaat is en het ter beschikking gesteld personeel competent- geen garantie en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de bruikbaarheid van zulke technische adviezen en/of voor de competentie van genoemd personeel, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door ons is overeengekomen. Afnemer zal ons vrijwaren en schadeloos stellen ingeval van enige door ons te lijden schade ten gevolge van enige tegen ons ingestelde vordering terzake van zulk verstrekt technisch advies of ter beschikking gesteld personeel.

12.4 De afnemer heeft niet het recht betalingen te weigeren op grond van het feit dat wij onze garantieverplichtingen niet, nog niet of niet ten volle zijn nagekomen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
13.1 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel 12
omschreven garantieverplichting.

13.2 Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van ons
zelf en behoudens onze garantieverplichtingen zijn wij nimmer
aansprakelijk voor enige schade van afnemer, waaronder mede begrepen
gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, schade
als gevolg van persoonlijk letsel, waardevermindering van goederen,
dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

13.3 Indien en voor zover wij, ondanks het gestelde in de leden 1 en 2 van
dit artikel, door de bevoegde Rechter toch aansprakelijk worden
gehouden in enig geval, is onze aansprakelijkheid jegens afnemer uit
welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks
gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt), in alle gevallen beperkt
tot de hoogte van de desbetreffende contractsom onder de overeenkomst,
c.q. gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken goederen,
exclusief omzetbelasting.

13.4 Wij zijn bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte/geleverde goederen en/of installaties niet voldoen aan de wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze goederen en/of installaties.

13.5 De afnemer is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van onze goederen, gereedschappen en materialen, zodra deze zich op het werk bevinden c.q. afgeleverd zijn, één en ander voorzover niet te wijten aan onze grove schuld of nalatigheid.

13.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke ons door of vanwege afnemer ter uitvoering van de levering, c.q. opdracht zijn verstrekt. Indien wij in de met de afnemer gesloten schriftelijke overeenkomst dan wel in onze opdrachtbevestiging verwijzen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, die betrekking hebben op de producten, wordt afnemer geacht deze te kennen, tenzij hij ons schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zullen wij afnemer over deze voorschriften nader informeren. Afnemer verplicht zich te allen tijde zijn afnemer schriftelijk in kennis te stellen van bovengenoemde voorschriften.

Artikel 14 - Vrijwaring
14.1 Afnemer is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van de uitvoering van de opdracht, c.q. levering, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover afnemer niet aansprakelijk zijn.

Artikel 15 - Zekerheidstelling, kredietwaardigheid
15.1 Bij elke overeenkomst door en met ons aangegaan geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van onze afnemer, ook als gedeeltelijke levering heeft plaatsgehad.

15.2 De afnemer is verplicht om op ons eerste verzoek daartoe te onzen genoege zekerheid te stellen, dat zij zowel aan haar betalings- als aan andere verplichtingen zal voldoen. Wij zijn gerechtigd onze leveringsverplichtingen en andere verplichtingen op te schorten, totdat de zekerheid is gesteld. De te stellen zekerheden kunnen bestaan uit: storting van contante gelden, verlenen van een bankgarantie, cessie, pandgeving, hypotheekverlening, eigendomsoverdracht of borgtocht, één en ander te onzer keuze.

Artikel 16 - Betaling
16.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de betalingsvoorwaarden:
a. levering handelsgoederen: binnen 30 dagen na factuurdatum;
b. opgedragen werkzaamheden: na facturering, te betalen binnen 30 dagen.

16.2 Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening.

16.3 Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

16.4 Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze mede zijn bepaald in de artikelen 17, 18 en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering, zulks niettegenstaande het feit dat afnemer heeft aangegeven op welke factuur de betaling heeft plaatsgevonden.

16.5 De afnemer zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van 30 dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

16.6 Bij niet tijdige betaling wordt de Wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht om zonder enige ingebrekestelling hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar 2% boven het promesse-disconto van de Nederlandse Bank en tevens alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

16.7 Wij zijn gerechtigd bedragen die wij te eniger tijd van Wederpartij zullen hebben te vorderen, te verrekenen met bedragen die wij of enige andere rechtspersoon of vennootschap, waarin wij (direct of indirect) tenminste een belang hebben van minimaal éénderde in het aandelenkapitaal van die onderneming (verder te noemen "Groepsmaatschappij"), te eniger tijd aan Wederpartij zullen zijn verschuldigd.

16.8 Wij zijn voorts gerechtigd bedragen die wij te eniger tijd aan Wederpartij zullen zijn verschuldigd, in plaats van aan de Wederpartij te betalen aan één of meer andere Groepsmaatschappijen te betalen, welke het ontvangene in mindering zullen brengen op hetgeen zij van de Wederpartij te vorderen hebben.

Artikel 17 - Kredietbeperking, rente
17.1 Wij zijn gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag indien het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum wordt betaald.

17.2 Indien in een langere kredietgeving dan 30 dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de afnemer 2% rente per maand over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum tot aan de datum der algehele voldoening.

Artikel 18 - Kosten
18.1 Indien wij genoodzaakt zijn de incasso van onze vordering op de afnemer uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van afnemer.

18.2 Ingeval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 500,-- bedragen, onverminderd ons recht om aanvullende schadevergoeding (in rechte) te vorderen.

Artikel 19 - Domicilie
19.1 Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats, waar wij gevestigd zijn.

Artikel 20 - Toepasselijk recht
20.1 Op alle met ons gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.

20.2 De toepasselijkheid van de eenvormige wet betreffende de internationale koop van roerende lichamelijke zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21 - Bevoegde Rechter
21.1 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden, met uitzondering van de overeenkomsten tot het aangaan van projectopdrachten, zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van het Kantongerecht, c.q. Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 22 - Aanvaarden van projectopdrachten
22.1 Onderstaande bepalingen zijn van toepassing in geval wij projectopdrachten, welke ons door opdrachtgever ("wederpartij") worden verstrekt, aanvaarden. Bovenstaande algemene leverings- en verkoopvoorwaarden blijven additioneel van toepassing naast deze onderstaande specifieke algemene voorwaarden voor acceptatie van projectopdrachten, voor zover ze niet in strijd zijn met onderstaande bepalingen.

Artikel 23 - Opdracht
23.1 Hieronder wordt onder Opdracht verstaan de overeenkomst waarbij wij ons jegens de Wederpartij verbinden de door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten dan wel het door deze opgedragen werk tot stand te brengen. Onder werk wordt verstaan de door ons te leveren prestatie.

23.2 Indien de Opdracht schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door ons dan wel op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door ons.

23.3 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ons in overleg al dan niet schriftelijk vastgelegd met Wederpartij tijdens de uitvoering van de Opdracht boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door ons boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

Artikel 24 - Aanbieding
24.1 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de Opdracht door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Artikel 25 - Meerwerk
25.1 In de Opdracht is de bevoegdheid van ons begrepen om door ons verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het in rekening te brengen bedrag bekend is.

Artikel 26 - Levertijd
26.1 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de Opdracht geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door ons bestelde materialen. Indien buiten schuld van ons vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd, zonder dat hierdoor voor de wederpartij een recht tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 27 - Aansprakelijkheid
27.1 Indien wij een werk hebben aangenomen, in regie uitvoeren of uitvoeren
op basis van nacalculatie - al of niet met bijlevering van materialen
- en er zich aan het werk gebreken voordoen, waarvoor wij garanties
hebben verstrekt, dan is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot de
kosten van het herstel van het desbetreffende gebrekkige onderdeel met
een maximum van tien procent van de aanneemsom, c.q. contractsom.

Artikel 28 - Opschorting en ontbinding
28.1 Indien wij door overmacht geheel of ten dele verhinderd worden de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de periode waarin de overmacht zich voordoet, met een maximum van 6 maanden, zonder dat zij tot schadevergoeding zal zijn gehouden.

28.2 Wij behouden ons het recht voor de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien deze naar ons oordeel niet in overeenstemming met onze normen van veiligheid en zorgvuldigheid, of niet in overeenstemming met voorschriften van overheidsinstanties kan worden uitgevoerd.

28.3 Indien wij de Opdracht tot het uitvoeren van werk annuleren in een geval als in voren bedoeld lid mogen wij een evenredig deel na rato van de overeengekomen prijs in rekening brengen.

Artikel 29 - Werktijden
29.1 Tenzij anders is overeengekomen, zullen geen werkzaamheden worden
uitgevoerd gedurende de avond en nacht, op zaterdag, zondag, of
algemeen erkende feestdagen.

Artikel 30 - Sociale Verzekeringen
30.1 Voor nakoming van de verplichtingen aan ons opgelegd krachtens de Sociale Verzekeringswetten, zijn wij verzekerd bij de betreffende Bedrijfsverenigingen en/of Sociaal Fondsen. Desgewenst kan het betreffende inschrijfnummer worden meegedeeld.

Artikel 31 - Betaling
31.1 Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan partij in rekening is gebracht.

Artikel 32 - Bevoegde rechter
32.1 Alle geschillen - waaronder die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd - tussen partijen ontstaan als gevolg van een tussen hen gesloten overeenkomst tot aanneming van werk, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor bouwbedrijven in Nederland.

Joba Kittechnieken logo
Joba Kittechnieken

© Joba Kittechnieken 2024 | Algemene voorwaarden | Site-Index | Cookieverklaring | Privacyverklaring | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM